>
India's fastest online shopping destination
Gift Cards
Donate Stationery Kits
Help Center
Sell On Snapdeal
Download App
Cart

Sorry! Swargachya Vatevar Kahitari Ghadlaya (Marathi) (Paperback) is sold out.

Compare Products
Clear All
Let's Compare!

Swargachya Vatevar Kahitari Ghadlaya (Marathi) (Paperback)

This product has been sold out

pay
Rs  164
We will let you know when in stock
notify me

Featured

Highlights

  • ISBN13:9789386175021
  • ISBN10:9386175029
  • Publisher:Mehta Publisher
  • Language:Marathi
  • Binding:Paperback
  • SUPC: SDL123606907

Description

आपल्यापैकीप्रत्येकाकडेचएककहाणीअसते, जिच्यामुळेआपलाजगण्यावरचाविश्वासदृढहोतो..सुधामूर्तींच्यापुस्तकाच्यापानोपानीभेटणारीमाणसंआणित्यांच्यारोमहर्षककहाण्याआपल्यामनावरकायमचाठसाठेवूनजातात. पणयासर्वपुस्तकांमधूनआपल्यालाजीकुणीमाणसंभेटतात, तीसुधामूर्तींच्यासामाजिककार्याच्यानिमित्तानंवेळोवेळीत्यांच्याआयुष्यातयेऊनगेलेलीमाणसंअसतात. पणतशाचप्रकारच्याकहाण्याइतरांच्याहीआयुष्यातघडल्याअसतील. प्रत्येकाकडेचसांगण्यासारखंकाहीतरीअसेल.‘स्वर्गाच्यावाटेवरकाहीतरीघडलं’ हाअत्यंतसंस्मरणीयअशावीससत्यकथांचासंग्रहआहे. पोंqग्वनप्रकाशनातर्पेâ जीखुलीकथास्पर्धाआयोजितकरण्यातआली, त्यास्पर्धेतउतरलेल्याअसंख्यकथांचंसुधामूर्तीयांनीजातीनंपरीक्षणकरून, त्यातूनउत्कृष्टअशायावीसकथानिवडल्या.आपणआपल्याखडतर, कष्टप्रदअशादैनंदिनजीवनाचीवाटचालकरतअसतानाहेजीवनआशा, श्रद्धा, दयाळूपणाआणिआनंदयांनीकितीओतप्रोतभरलेलंअसतं, याचीप्रचीतीयाकथावाचूनआपल्यालायेते.अत्यंतहृदयस्पर्शीआणिप्रेरणादायीअशाकथांचाहासंग्रह, माणसाच्याचांगुलपणावरविश्वासठेवणाNयाप्रत्येकवाचकालामंत्रमुग्धकरूनटाकेल.

Terms & Conditions

The images represent actual product though color of the image and product may slightly differ.

Quick links

Seller Details

View Store


Expand your business to millions of customers